1. Taraflar

İşbu Sözleşme, forum.inekle.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Beykoz Kundura Fabrikası Yalıköy Mah. Süreyya İlmen Cad. Beykoz/İstanbul adresinde mukim Mot Bilişim A.Ş. (“MOT”), forum.inekle.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasındadır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu forum.inekle.com forum.inekle.com internet sitesinden ve MOT tarafından sunulan forum hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, forum.inekle.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MOT’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda MOT, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.

 2. Üye, MOT tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MOT’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MOT’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 3. Üye forum.inekle.com internet sitesini ve MOT tarafından sunulan forum hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. MOT, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 4. Üye, forum.inekle.com internet sitesini ve forum hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 5. forum.inekle.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MOT’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. MOT’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 6. MOT, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, forum.inekle.com internet sitesinin ve forum hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MOT’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MOT’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MOT’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 9. MOT’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MOT’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 10. forum.inekle.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette MOT tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya forum hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MOT hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya forum hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. MOT, web sitesinin ve forum hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 11. Bu forum.inekle.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya forum hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun MOT yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya forum hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

 12. forum.inekle.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar MOT mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 13. forum.inekle.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye forum.inekle.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 14. MOT, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya forum.inekle.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 15. MOT, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya MOT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MOT, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlülük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir