İklim tipleri - TYT Coğrafya TEST


#1

Yükseltileri aynı olan iki bölgenin orman üst sınırlarının farklı olması, bu iki bölge için aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Yağış miktarlarının farklı olduğunu
B) Sıcaklık rejimlerinin farklı olduğunu
C) Enlem derecelerinin farklı olduğunu
D) Bağıl nem oranlarının farklı olduğunu
E) Bulundukları yarım kürelerin farklı olduğunu
Soru 2
Aşağıdaki grafikte, bir yörenin aylara göre sıcaklık ve yağış ortalamaları gösterilmiştir.

Grafik incelendiğinde, bu yörede;
I. bozkır,
II. maki,
III. orman,
IV. savan
gibi doğal bitkilerden hangilerinin görüldüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) II ve IV
Soru 3
Kutuplar çevresinde soğuk çöllerin oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Denizlerden uzaklığın
B) Bağıl nemin az olmasının
C) Havadaki su buharının azlığının
D) Bitki örtüsünün görülmemesinin
E) Yoğunlaşma koşullarının elverişsizliğinin

,
Soru 4
I. Akdeniz
II. Step
III. Muson
IV. Okyanusal
V. Ekvatoral
Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinde, belirgin kurak dönem yaz aylarına rastlar?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V
Soru 5

 • Savan
 • Muson
 • Step
 • Tundra
  Yukarıda verilen iklim tiplerinin yıl boyunca düşen ortalama yağış miktarlarına göre, fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  A) Savan, Muson, Step, Tundra
  B) Muson, Step, Tundra, Savan
  C) Savan, Muson, Tundra, Step
  D) Muson, Savan, Tundra, Step
  E) Muson, Savan, Step, Tundra
  Soru 6

Yukarıdaki haritada gösterilen X bölgesi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yağış rejimi düzenlidir
B) Alçalıcı hava hareketi görülür
C) Bulutluluk nedeniyle ısı kaybı azdır
D) Termik kökenli alçak basınç alanıdır
E) Ortalama sıcaklık 20 °C’nin üzerindedir

Soru 7
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı iklim bölgelerinde yaygın olan doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bozkır
B) Tundra
C) Savan
D) Maki
E) Kaktüs
Soru 8
Dünya’daki iklim tiplerinin dağılışını gösteren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili daha doğru bilgi edinilebilir?
A) Ulaşım şartlarıyla
B) Nüfus yoğunluğuyla
C) Doğal bitki örtüsüyle
D) Dağların uzanış doğrultusuyla
E) Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık ortalamalarıyla

Soru 9
Aynı enlemlere sahip iki yerde, aynı bitkinin olgunlaşması farklı zamanlarda oluyorsa, bu durum iki yerin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmaları ile açıklanamaz?
A) Yükseltilerinin
B) Yer şekillerinin
C) Bakı durumlarının
D) Denize göre konumlarının
E) Ekvator’a olan uzaklıklarının
Soru 10

 • Nem oranı fazladır.
 • Tarımda sulama sorunu yoktur.
 • insanların ısınma sorunu yoktur.
 • Kırsal kesimde evler ahşaptan yapılır.
  Bu özelliklerin görüldüğü iklim bölgesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Bitki örtüsü gür ve sürekli yeşildir
  B) Yıllık ortalama yağış miktarı fazladır
  C) Kimyasal çözünme yaygın olarak görülür
  D) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır
  E) Akarsuların debilerindeki değişiklik çok fazladır

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, karasallığın göstergelerinden biri değildir?
A) Yıllık sıcaklık farkının fazla olması
B) Havadaki nem oranının az olması
C) Havanın hızlı ısınıp hızlı soğuması
D) Gür bitki topluluklarının yaygın olması
E) Yağışların ilkbahar ya da yaz başlarında artması
Soru 12
Geniş yapraklı ağaç olan ıhlamur, bir bölgede çok yaygın olarak görülüyorsa, bu durum bölgenin öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Akarsu ağıyla
B) Yer şekilleriyle
C) Yağış miktarıyla
D) Denize göre konumuyla
E) Sıcaklık ve yağış rejimiyle
Soru 13
Aşağıdaki bitki çiftlerinden hangisi aynı iklim bölgesinde yetişir?
A) Tundra - Kaktüs
B) Zeytin - Sarıçam
C) Kauçuk - Bozkır
D) Kaktüs - Orman
E) Zakkum - Zeytin
Soru 14
Akdeniz iklimi, aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülmez?
A) Orta Şili’de
B) Kuzey Avrupa’da
C) Afrika’da Kap Bölgesi’nde
D) Avustralya’nın güneybatısında
E) Kaliforniya Körfezi’nin kuzeyinde
Dünya’daki İklim Tipleri Testi Çöz II
Soru 1
Sıcaklığın yıl içinde 0 °C ile 20 °C arasında değiştiği, yıllık yağış miktarının 350 - 400 mm arasında olduğu iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Maki
B) Savan
C) Tundra
Soru 2
Günlük sıcaklık farkları çok fazladır. Havadaki bağıl nem oranı çok azdır. Bitki örtüsü fakir olan bu iklim bölgelerinde dikenli kurakçıl otlar ve kaktüsler yaygındır. Tarım faaliyetleri de oldukça sınırlıdır.
Yukarıda genel özellikleri verilen iklim bölgelerinin, aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmesi beklenmez?
A) Meksika
B) Avustralya
C) Libya
D) Almanya
E) Arjantin
Soru 3

Don olayı çok az görülen ve yaz kuraklığı olmayan yerlerde yetişebilen bir bitki, yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangilerinde yetiştirilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
Soru 4
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin etkili olduğu yerlerde, sıcaklığın arttığı dönemlerde yağışlar artmaz?
A) Muson
B) Akdeniz
C) Savan
D) Ekvatoral
E) Karasal
Soru 5
Bir bölgede etkili olan iklim tipi hakkında, aşağıdakilerden hangisi en doğru bilgiyi verir?
A) Ortalama yükselti
B) Doğal bitki örtüsü
C) Hakim rüzgâr yönü
Soru 6
İran’ın doğusundan başlayarak Japonya’nın kuzeyine kadar uzanan Güneydoğu Asya’nın kıyı kesimlerinde görülür.
Yukarıda, görüldüğü yerler verilen iklim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yaz mevsimi bol yağışlıdır
B) Hakim bitki örtüsü ormanlardır
C) Önemli tarım ürünleri pirinç ve çaydır
D) Yıllık sıcaklık farkı 15 °C’nin üzerindedir
E) Yıllık ortalama yağış miktarı 2000 mm civarındadır
Soru 7
I. Savan iklimi
II. Muson iklimi
III. Akdeniz iklimi <br
V. Ilıman okyanus iklimi
Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangisinde, yaz mevsimi diğerlerinden daha kuraktır?</br
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Soru 8
I. Çöl - Kaktüs
II. Akdeniz - Maki
III. Ekvatoral - Savan
IV. Ilıman okyanus - Orman
V. Karasal - Step (Bozkır)
Yukarıda verilen iklim ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Soru 9 Dünya üzerindeki çöl alanları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Asya’da -Gobi
B) Avustralya’da - Victoria
C) Afrika’da - Büyük Sahra
D) Güney Amerika’da - Atacama
E) Kuzey Amerika’da - Kaliforniya
Soru 10

Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin hangisinde, yaz mevsimi kurak olan bir iklim tipi görülür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Soru 11
Bir ülkede değişik iklimlerin görüldüğüne, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
A) Toprak çeşitlerinin fazla olması
B) Akarsu rejimlerinin farklı olması
C) Doğal bitki örtüsünün çeşitli olması
D) Tarım ürünleri çeşidinin fazla olması
E) Kırsal kesimdeki konutların birbirine benzer olması
Soru 12
Yukarıda oluşumu gösterilen yağış tipi, aşağıdaki iklimlerden hangisinde daha yaygın olarak görülür?
A) Akdeniz
B) Ekvatoral
C) Subtropikal
D) Tundra
E) Ilıman okyanus
Soru 13
Türkiye’de Akdeniz ve Ege kıyılarının iklimine uyum sağlamış bir tarım ürünü, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilemez?
A) İtalya
B) İsviçre
C) Şili
D) Avustralya
E) Güney Afrika Cumhuriyeti
Soru 14

 • Her mevsim yağışlıdır.
 • Doğal bitki örtüsü ormanlardır.
 • Yıllık sıcaklık farkı 10 °C civarındadır.
 • Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülür.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muson
  B) Savan
  C) Akdeniz
  D) Ekvatoral
  E) Ilıman okyanus
  Soru 15
 • Savan iklimi
 • Muson iklimi
 • Karasal iklim
  Yukarıda verilen üç iklim tipinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yıllık yağış miktarının az olması
  B) Sıcaklık ortalamalarının yüksek olması
  C) Yaz mevsimindeki yağışların fazla olması
  D) Güneş ışınlarının geliş açılarının benzer olması
  E) Etkili oldukları sıcaklık kuşaklarının aynı olması
  Soru 16
  Akdeniz ve ılıman okyanus iklimleri ile karasal iklim tiplerinin hepsi, aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülür?
  A) Fransa
  B) Norveç
  C) İsrail
  D) Romanya
  E) İngiltere